Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Bằng Gỗ Đẹp

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni còn được dân gian gọi là Tượng Phật Tổ Như Lai. Ngài sinh ngày rằm tháng 4 cách đây 2640 năm tại nước Ấn Độ. Cha là Vua Tịnh Phạn, mẹ là Mẫu hậu MaZa. 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề.

Ngài trụ thế 80 tuổi, trong một đời của Ðức Phật, tùy theo trình độ của mọi người mà thuyết pháp giáo hóa, mãi đến khi Ngài nhập diệt,tổng cộng là 49 năm. Những Kinh Pháp của Ngài nói ra, về sau các đệ tử kết tập chia ra làm năm thời:

 1. Thời thứ nhất nói Kinh Hoa Nghiêm
  Khi Phật mới thành Ðạo, ở tại cội Bồ Ðề, nói KINH HOA NGHIÊM 21 ngày. Vạch rõ chân tánh, chỉ bày chỗ cao siêu mầu nhiệm của Ðạo Phật, chủ đích có hai điều:
  – Dẫn dắt các bậc Bồ Tát lên địa vị Ðẳng giác và Diệu giác.
  – Nêu bày giáo pháp rốt ráo của Như Lai, chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ mà thôi; Ngoài ra hàng nhị thừa ngồi nghe như đui, như điếc, huống chi ngoại đạo,tà giáo làm sao hiểu nổi! Ðức Phật trình bày giáo pháp siêu việt tuyệt vời ấy, là muốn cho đại chúng phải tu theo Ðại thừa Phật giáo mới được hoàn toàn rốt ráo.
 2. Thời thứ hai Phật nói Kinh A Hàm
  Biết rằng: “Muốn đi xa phải do nơi gần, muốn lên cao phải từ nơi thấp”, Ðức Thích Ca y theo chư Phật mà nói pháp Tam thừa. Vì vậy thời thứ hai, Ngài nói Kinh A Hàm trọn 12 năm, dùng thí dụ thực tế, chỉ rõ chân lý cho hàng Tiểu thừa dễ nhận, mà lo bề tự tu và tự độ.
 3. Thời thứ ba Phật nói Kinh Phương Ðẳng.
  Ðạo Phật chẳng những dạy pháp giác ngộ phần mình mà Ngài còn chỉ bày phương pháp giác tha nữa, tức là khuyến khích từ cái giác ngộ tiêu cực nhỏ hẹp của Tiểu thừa (A-la-Hán), để tiến lên cái giác ngộ tích cực bao la của Ðại thừa Phật giáo. Ấy là thời nói Kinh phương Ðẳng trọn 8 năm, dẫn dắc Tiểu thừa qua Ðại thừa.
 4. Thời thứ tư Phật nói Kinh Bát Nhã.
  Ðến khi Ðức Phật xem căn cơ của chúng sanh có thể tiến lên một từng cao nữa là hấp thụ được hoàn toàn giáo pháp Ðại thừa, nên Ngài chỉ bày Ðạo lý chân không của Vũ trụ, thuyết minh cái thật tướng, vô tướng của các pháp. Ấy là thời kỳ nói Kinh Bát Nhã trọn 22 năm.
 5. Thời thứ năm Phật nói Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn.
  Sự hóa độ một đời của Ðức Phật gần viên mãn, thêm thấy căn cơ của chúng sanh đã thuần thục, có thể gánh vác Ðại thừa Chánh pháp của Như Lai, nên Ngài bèn nói rõ bản hoài của Ngài thị hiện ra đời là vì một nguyên nhân lớn: “Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến”. Ngài phú chúc, thọ ký cho các hàng đệ tử, tương lai sẽ thành Phật. Ấy là thời nói Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn trọn 8 năm. Ðến đây nhiệm vụ thuyết pháp độ sanh của đời Ngài đã viên mãn.

Tượng phật thích ca bằng gỗ sơn son thếp vàng 

thường được tạc với tư thế như ngồi trên tòa sen, hai bàn tay bắt ấn Tam muội hoặc 1 tay cầm hoa sen, nhục kế trên đỉnh đầu, đôi mắt mở ba phần tư, và mặc ca sa choàng chéo qua vai, trên ngực không có chữ vạn.

Về tín ngưỡng tôn giáo, thờ phụng ở trong những ngôi chùa Việt Nam, chúng ta thường thấy Tượng Phật Thích ca mâu ni ngồi chính giữa bên tay trái ngài là Tượng phật văn thù sư lợi  tay cầm kiếm và ngồi trên lưng con sư tử xanh còn Tượng Phổ Hiền Bồ tát cưỡi voi trắng 6 ngà được đặt bên tay phải ngài

Các Mẫu Tượng Phật Thíc Ca Mâu Ni Đẹp