Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng phổ hiền bồ tát 01

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng phổ hiền bồ tát 02

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng phổ hiền bồ tát 03

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng phổ hiền bồ tát 04

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng phổ hiền bồ tát 05

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng phổ hiền bồ tát 06

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng phổ hiền bồ tát 07

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng phổ hiền bồ tát 08

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng phổ hiền bồ tát 09

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng phổ hiền bồ tát 10

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng phổ hiền bồ tát 11

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng phổ hiền bồ tát 12