Tượng Quan Âm Chuẩn Đề  là một trong những mẫu tượng Phật đang được thỉnh rất nhều hiện nay. Cũng như những vị Phật, Bồ Tát khác Phật Mẫu Chuẩn Đề mang tới những hạnh nguyện khác nhau cho chúng sanh.

Tìm hiểu về Bồ Tát Chuẩn Đề

Chuẩn Đề Bồ Tát là một trong những hoá thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Với hoá thân này, ngài thị hiện trong lục đạo luân hồi để cứu khổ những chúng sanh khổ nạn, thường là bệnh tật nặng và nghiệp chướng sâu dày, đồng thời bảo hộ Phật Pháp.

Bồ Tát Chuẩn Đề, cũng thường được gọi là Phật Mẫu Chuẩn Đề, Thất Câu Đê Phật Mẫu, Thất Câu Chi Phật Mẫu. Tên tiếng Phạn của Ngài là Cundì.

Hình tượng của Bồ Tát Chuẩn Đề rất dễ nhận diện (tuy tương tự nhưng khác với hình tượng Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay). Hiện thân của Ngài thường là tư thế ngồi kiết già, với 18 cánh tay, mỗi bên 9 cánh. Mão của Ngài đội là Mão Hoa Quang hoá hiện ra 5 vị Phật.

Trong 18 cánh tay, thì hai cánh tay trên cùng với tư thế kiết ấn Chuẩn Đề, tướng như tướng đang lúc thuyết pháp.

  • Tay phải thứ hai pháp khí thí vô uý, còn tay trái cầm phan như ý.
  • Hai tay thứ ba thì tay phải cầm gươm báu, tay trái cầm bông sen.
  • Hai tay thứ tư, một tay cầm chuỗi hạt Ni ma bảo châu, tay kia cầm sợi dây Kim Cang
  • Hai tay thứ năm, một tay cầm trái la-ca-quả, tay kia cầm sợi dây Kim Cang
  • Hai tay thứ sáu, một tay cầm pháp khí Búa, tay kia cầm Xa-luân
  • Hai tay thứ bả, một tay cầm thiết câu, tay kia cầm Pháp-loa
  • Hai tay thứ tám, một tay cầm chày kim cang, tay kia cầm bình như ý
  • Hay tay thứ chín, một tay phải cầm xâu chuỗi dài, một tay cầm kinh Bát Nhã Ba La mật

Mỗi một pháp khí mà Bồ tát Chuẩn Đề cầm đều là một biểu pháp để giáo hoá cho chúng sanh. Ví dụ như gươm báu thể hiện cho sự dõng mãnh chặt đứt đi phiền não, chặt đứt tham sân si mạn, giúp chúng sanh an hoà và nhẹ nhàng như đoá sen…

Nếu chúng ta hiểu rõ được những hạnh nguyện của Bồ Tát Chuẩn Đề thì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta tu tập, hành trì, làm theo những lời dạy của Phật, của Bồ Tát thì sẽ được Ngài gia trì. Hạnh nguyện lớn nhất của Ngài là cứu độ các chúng sanh bệnh nặng, nghiệp chướng sâu dày có thể thoát khổ, thì chúng ta trong cuộc sống, khi thấy những chúng sanh này, cũng phải phát khởi lòng từ bi lân mẫn như Ngài, học tập Ngài, tận tâm tận lực cứu giúp họ thoát khổ. Làm được như vậy, chính là chúng ta chân thật kính ngưỡng và thờ phụng Ngài.

Tổng hợp mẫu Tượng Bồ Tát Chuẩn Đề