Tượng Văn Thù Bồ Tát

hay còn gọi là Tượng văn thù sự lợi bồ tát. Văn thù sư lợi là tên dịch theo âm, thường được gọi tắt là Văn thù, dịch nghĩa là Diệu Đức cũng có lúc được gọi là Diệu Âm, dịch từ tên tiếng Phạn là Mañjughoṣa, là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng nhất của Phật giáo

Đặc Điểm Tượng Văn Thù Bồ Tát.

Tượng Văn Thù Bồ Tát thường được tạc ngồi trên con sư tử xanh tay cầm kiếm đều có những tính cách ẩn dụ và biểu trưng.

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi là tiêu biểu cho căn bản trí hay nói cách khác là biểu thị cho trí, tuệ, tâm chứng. Căn bản trí là trí tuệ nhận thức các pháp, thấy được tính bình đẳng không hai, chứng đắc thật tướng. Lại nữa, tay cầm kiếm là tượng trưng cho trí tuệ sắc bén. Bồ tát Văn Thù thường có ý nghĩa khai thị và thức tỉnh cho tất cả chúng sinh

Theo đó, hình ảnh con sư tử xanh là biểu thị cho uy lực của trí tuệ. Vì con sư tử xanh là loài thú chúa ở rừng xanh, có sức mạnh và uy lực hơn tất  cả các loài thú khác.

Cho nên, lấy con sư tử để biểu trưng cho năng lực vô cùng của trí tuệ. Đó cũng là trí của Phật. Bồ tát Văn Thù nhờ trí này nên đã chuyển hóa những vô minh, phiền não, những ý niệm chấp ngã, pháp trở về vô lậu và chứng chân thật tính.

Ý Nghĩa việc thờ Tượng Văn Thù Bồ Tát

Về tín ngưỡng tôn giáo, thờ phụng ở trong những ngôi chùa Việt Nam, chúng ta thường thấy Tượng phật văn thù sư lợi Bồ Tát đứng hầu phía tay trái đức Tượng Phật Thích ca tay cầm kiếm và ngồi trên lưng con sư tử xanh.bảo còn Tượng Phổ Hiền Bồ tát được đặt bên tay phải ngài

Các Mẫu Tượng Văn Thù Bồ Tát Đẹp