Giới Thiệu về Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại thế chí Bồ Tát là 1 trong ba vị Thánh ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong đó, ở giữa là Đức Phật A Di Đà, đứng hai bên là Quan thế âm bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát.

Đại Thế Chí Bồ Tát, là đại biểu cho trí tuệ, cho sự dõng mãnh tinh tấn tu hành.

Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát, được gọi là Pháp Vương Tử. Là vì theo như Kinh nói, về đời lâu xa về sau này, sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn ở Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì Quán Thế Âm Bồ Tát kế tục trở thành Phật, hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai và tiếp tục xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Thế Giới Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm, còn thù thắng hơn thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và về đời lâu xa về sau nữa, khi Đức Phật Phổ Quang Công Đức Sơn Vương nhập Niết Bàn, thì Đại Thế Chí Bồ tát kế tục thành Phật, lại xây dựng một thế giới thắng diệu hơn.

Cho nên khi hiểu về Đại Thế Chí Bồ Tát, người tu học chúng ta sẽ phát khởi được nhiều tâm thù thắng vi diệu, phát khởi được sự dõng mãnh tu học để thành tựu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Thông thường, tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ít khi được thờ riêng mà thờ cùng với bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh vì sự liên quan mật thiết của các Ngài. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn thường thờ riêng là vì hạnh nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát và duyên của Ngài với chúng sanh ta bà sâu dày.

Tượng Đại Thế Chí Bồ tát thường ở dạng tượng đứng hoặc tượng ngồi. Với hình tướng trên mão có bình cam lồ, tay đầm đoá sen. Hình tướng của Ngài thường thể hiện sự dõng mãnh và ý chí kiên cường, trí tuệ lớn.