Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát 01

  • Đại thế chí Bồ Tát là 1 trong ba vị Thánh ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong đó, ở giữa là Đức Phật A Di Đà, đứng hai bên là Quan thế âm bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát.

hotline: 0878488855