Tượng Quan Âm Bồ Tát Chuẩn Đề 05

  • Tượng Quân Âm Bồ Tát Chuẩn Đề được tạc theo hình tướng mô tả trong Kinh, với 18 cánh tay và các pháp khí biểu pháp. Khi chúng ta thờ tượng của Ngài hoặc đi đến đạo tràng, chùa miếu mà thấy hình tượng của Ngài, chúng ta phải hiểu ngay ý nghĩa chân thật của Ngài, quy y, kính ngưỡng Ngài. Nhờ vào việc chiêm bái hình tượng của Ngài, trong tâm của chúng ta liền phát khởi và nhớ lại được những hạnh nguyện của Ngài độ thoát chúng sanh và nhắc nhở chúng ta y giáo phụng hành.

hotline: 0878488855