Địa Tạng vương bồ tát thường được xem như là vị Bồ tát của chúng sanh dưới địa ngục hay còn gọi là giáo chủ của cõi U Minh.